Alapszabály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1.  A köztestület neve:

Heves Megyei Mérnöki Kamara

(továbbiakban: területi kamara)

Rövidítése: HMMK

 1.  A területi kamara székhelye:

3300 Eger, Céhmesterek udvara 5. 

 1.  A területi kamara illetékességi területe:

Heves megye közigazgatási területe 

 1.  A területi kamara pecsétje:

Magyarország címere, körülötte köriratban a Heves Megyei Mérnöki Kamara felirattal. 

 1.  A területi kamara jelképe:

Magyarország címere, körülötte egy kívül hatszögletű, belül kör alakú, függőlegesen felhasított és függőleges vonalakkal árnyékolt díszítés. 

 

 1. A TERÜLETI KAMARA CÉLJA ÉS FELADATA
  1.  A területi kamara a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben (továbbiakban: Kamarai Törvény) megfogalmazottakkal összhangban:

A kamarai tagsági feltételeknek megfelelő természetes személyek által létrehozott területi mérnöki kamara; nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, területi feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület. 

 1.  A Kamarai Törvényben és más hatályos jogszabályokban meghatározott közfeladatain túlmenően a területi kamara:
  • a köz érdekében ügyel arra, hogy a mérnöki munkában egyaránt érvényesüljenek a műszaki, az etikai, a gazdasági, a környezetvédelmi és a kulturális szempontok,
  • őrködik a szakmai illetékesség érvényesülésén,
  • elősegíti – a mérnöki tevékenység megfelelő színvonala érdekében – az ajánlott díjszabás megvalósítását és érvényre juttatását,
  • figyelemmel kíséri a mérnökök társadalmi helyzetét, anyagi és erkölcsi elismerését,
  • megismerteti a társadalommal a mérnöki munka valós értékét és jelentőségét a fejlődésben, képviseli ennek anyagi-erkölcsi elismertetését,
  • támogatja a mérnökök szerzői jogainak elismerését,
  • támogatja a mérnökképzést, a mérnökök kiemelt teljesítményének elismerését,
  • képviseli tagjait a Magyar Mérnöki Kamarában,
  • tagjai érdekeinek hatékonyabb képviselete érdekében egységes testületi véleményt kialakítva folytat érdekérvényesítést a különböző szakmai és társadalmi fórumokon,
  • elősegíti a mérnökök és a jogosultsággal rendelkezők szakmai színvonalának fejlesztését szakmai programok, képzések és segédanyagok közzétételével. 
 2. A TERÜLETI KAMARA SZERVEZETE, HATÁSKÖRE, MŰKÖDÉSE
  1.  A területi kamara szervei:
   • a Taggyűlés,
   • az Elnökség,
   • a Felügyelő Bizottság,
   • az Etikai-Fegyelmi Bizottság,
   • Választási Jelölő Bizottság,
   • Geodéziai és geoinformatikai szakcsoport,
   • Közlekedési szakcsoport,
   • a Titkárság. 
  2. A területi kamara tisztségviselői
   • az Elnök,
   • az Alelnök,
   • az Elnökség tagjai,
   • a Titkár,
   • a Felügyelő Bizottság Elnöke,
   • az Etikai-Fegyelmi Bizottság Elnöke. 
  3.  A Taggyűlés
   1. A területi kamara legfőbb szerve a Taggyűlés.
   2. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Kamarai Törvény keretei között az Alapszabály elfogadása, módosítása,

- a területi kamarák egyesüléséről, szétválásáról szóló döntés,

- a területi kamara Elnökének, Alelnökének, Elnökségének és a bizottságok tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása,

- az országos kamara küldöttgyűlésébe a választási év kezdő időpontja szerinti taglétszám alapján – a ciklus közbeni taglétszám változásától függetlenül a választási ciklusra érvényesen – az országos alapszabályban meghatározott számú tag után egy-egy küldött, valamint a pótküldöttek 4 évre történő megválasztása,

- a területi kamara közhasznú szervezetnek minősítésére vonatkozó döntés meghozatala,

- a területi kamara éves tevékenységének, költségvetési tervének és éves költségvetési beszámolójának, valamint a területi ügyintéző szervek éves tevékenységéről készített beszámolóknak az elfogadása.

 1. A Taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott Taggyűlés határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több, mint 10%-a jelen van. A megismételt Taggyűlést az eredeti Taggyűlés időpontját követő 60 napon belül kell összehívni.
 2. A határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés lehetőségére, és az új időpontra a meghívóban utalni kell.
 3. A Taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás során hozza. Személyi kérdésekről a Taggyűlés titkos szavazással dönt. A Taggyűlésen jelen levő tagok kétharmadának egyetértő szavazata szükséges az Alapszabályról, illetve a területi kamarák egyesüléséről, szétválásáról szóló kérdésekben.
 4. A Taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
 5. A Taggyűlést az Elnökség hívja össze.
 6. A tagság 10%-a – a megtárgyalandó napirend egyidejű megjelölésével és indoklásával – írásban kérheti az Elnökséget rendkívüli Taggyűlés összehívására. A rendkívüli Taggyűlést 30 napon belül kötelezően össze kell hívni.
 7. A Taggyűlés – első napirendi pontként, az Elnök által javasolt – Levezető Elnököt választ. A Levezető Elnök feladata a Taggyűlés napirend szerinti levezetése, valamint a Taggyűlés jegyzőkönyvének vezetéséről-hitelesítéséről való gondoskodás.
 8. A Taggyűlés hatékony munkájának érdekében a Levezető Elnök:

- elfogadtatja a napirendet,

- a napirendi pontot előterjeszti,

- a napirendi ponthoz hozzászólást engedélyez,

- a hozzászólásnak időkeretet jelölhet ki,

- megvonhatja a szót a hozzászólótól,

- szavazásra bocsátja az előterjesztett napirendi pontot és a módosító indítványokat,

- a jegyzőkönyv számára megállapítja a szavazás eredményét.

 1. A Taggyűlés meghirdetett időpontja előtt legalább 15 nappal kell a tagságnak postai vagy elektronikus úton eljuttatni a meghívót, mely tartalmazza a Taggyűlés napirendi pontjait.
 2. A Taggyűlésen a résztvevők a meghívóban nem szereplő napirendi pont megtárgyalására is tehetnek javaslatot, de a javaslat napirendre tűzéséhez a jelenlévők kétharmados egyetértő szavazata szükséges.
 3. A Taggyűlés határozatainak nyilvánossá tételéről a Titkárság gondoskodik. 
 4.  Az Elnökség
  1. A területi kamara Elnökségének összetétele:
  2. Elnök,
  3. Alelnök,
  4. 5 fő Elnökségi tag. 
  5. Az Elnökség feladata és működése:
  6. A Taggyűlések közötti időszakban – a Taggyűlés határozatainak megfelelően – a területi kamara működésének irányítása, és feladatainak végrehajtása.
  7. Az Elnökség nevében aláírásra az Elnök jogosult, továbbá azok, akiket az Elnökség aláírási joggal ruházott fel.
  8. Az Elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza. A határozatképességhez az Elnökségi tagok többségének jelenléte szükséges. Az Elnökség határozatainak nyilvánossá tételéről a Titkárság gondoskodik.
  9. Az Elnökség dönt:
   • a tagnak a területi kamarából történő kizárásáról,
   • a Taggyűlés által elfogadott költségvetés keretein belül a tagok számára kifizethető költségtérítések-, tiszteletdíjak mértékéről,
   • a Titkár munkaviszonyának létesítéséről, illetve megszüntetéséről,
   • a költségvetés tervezetéről,
   • rendezvények, programok lebonyolításáról,
   • kitüntetések, jutalmak odaítéléséről, felterjesztéséről,
   • a Taggyűlés összehívásáról, napirendjéről.
 5. Az Elnökséget az Elnök hívja össze, szükség szerinti gyakorisággal. Az Elnökség ülésére – tanácskozási joggal – meghívja a Felügyelő Bizottság, és az Etikai-Fegyelmi Bizottság Elnökét, a területi kamara Titkárát, valamint a területi szakcsoportok vezetőit.

Az Elnökség megbízatása 4 évre szól. Az Elnökség tagjai többször újraválaszthatók. 

 1.  Az Elnök feladat és hatásköre:
  • Az Elnök képviseli a területi kamarát.
  • A hatályos jogszabályok, a területi kamara szabályzatai, valamint a Taggyűlés és az Elnökség határozatai alapján saját hatáskörben eljárva irányítja a területi kamara munkáját.
  • Koordinálja a kapcsolattartást az országos kamarával, a többi területi kamarával, a területi kamara tevékenységével érintet közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel.
  • - Gyakorolja a Titkár felett a kinevezésen és felmentésen kívüli munkáltatói jogokat.

Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti, vagy az Elnök által írásban megbízott Elnökségi tag, illetve ezek hiányában az Elnökség által megbízott Elnökségi tag.

Az Elnök megbízatása 4 évre szól.Az Elnök többször újraválasztható. 

 1.  A Titkár feladat és hatásköre:

A Titkár a hatályos jogszabályok által meghatározott keretek között, a területi kamara szervei által hozott határozatok figyelembevételével, a Titkárság munkájának irányításával látja el a területi kamara igazgatási-ügyviteli feladatait. A Titkárság dolgozói felett munkáltatói jogokat gyakorol. 

 1.  A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Kamarai Törvényben megfogalmazottak szerint végzi.

A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 5 fő. A tagok megbízatása 4 évre szól. A tagok többször újraválaszthatók. A Bizottság ülése 3 fő megjelenése esetén határozatképes. 

 1.  Az Etikai-Fegyelmi Bizottság

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tevékenységét a Kamarai Törvényben megfogalmazottak szerint végzi.

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjainak száma 5 fő. A tagok megbízatása 4 évre szól. A tagok többször újraválaszthatók. A Bizottság ülése 3 fő megjelenése esetén határozatképes. 

 1. A Választási Jelölő Bizottság

A Választási Jelölő Bizottság működése eseti jellegű, a bizottság független, csak a Taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

A Választási Jelölő Bizottság tagjainak száma 3 fő. A tagok megbízatása 4 évre szól.

Amennyiben a bizottság tagja tisztségviselői-, bizottsági tagsági-, küldötti jelöltséget elfogad – a jelöltség elfogadásával egyidejűleg – bizottsági tagsága megszűnik. A megszűnt tagi tisztségre póttagot kell behívni. Amennyiben a jelöltség elfogadása miatt a Választási Jelölő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, úgy a megszűnő Bizottság új tagjainak – helyszíni jelöléssel történő – megválasztására a Bizottság megszűnését követő 30 napon belül rendkívüli Taggyűlést kell összehívni.

A bizottság munkafeltételeit a Titkárságon keresztül kell biztosítani.

A bizottság feladata:

- a jelöltállítás megszervezése,

- a bizottsághoz beérkezett jelöltek összesítése,

- a jelölt lista összeállítása és közzététele a választás előtt 30 nappal.

A bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg és fogadja el.

A jelölés lebonyolítása során a bizottságnak minden szavazati joggal rendelkező területi kamarai tag számára biztosítania kell a jelölés jogát.

A területi kamara Elnöke a tisztújítás kitűzött időpontja előtt 90 nappal értesíti a bizottságot a választás időpontjáról. A bizottság tizenöt napon beül írásban – mely lehet elektronikus is – legalább egy hónapos határidő kitűzése mellett jelöltállításra hívja fel a területi kamara tagjait. A jelöltállítási felhíváshoz csatolni kell a jelölésre, valamint az összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozat mintát. A jelöltállítási felhívást, illetve a nyilatkozatmintát a bizottság a területi kamara honlapján is közzéteszi. 

Minden területi kamarai tag

 • az elnöki tisztségre 1 főt,
 • az alelnöki tisztségre 1 főt,
 • az elnökség tagjának 5 főt,
 • felügyelő bizottsági tagnak 7 főt,
 • etikai-fegyelmi bizottsági tagnak 7 főt,
 • választási jelölő bizottsági tagnak 5 főt,
 • az országos kamara küldöttgyűlésébe a választási év kezdő időpontja szerinti taglétszám alapján – a ciklus közbeni taglétszám változásától függetlenül a választási ciklusra érvényesen – az országos alapszabályban meghatározott számú tag után egy-egy küldöttet, valamint 2 pótküldöttet ajánlhat.

A bizottság az írásban (területi kamarai tag számának feltüntetése, aláírása) beérkezett jelöléseket és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait megvizsgálja és megállapítja azok érvényességét.

A bizottság eljárásával kapcsolatban felmerült kifogásokat a Felügyelő Bizottság bírálja el. A Felügyelő Bizottság határozatának felülvizsgálata a Kamarai Törvény 40. § alapján a bíróságtól kérhető, azonban a Kamarai Törvény 40 § (2)-(3) bekezdés ebben az esetben nem alkalmazható. 

 1.  Póttagok, pótküldöttek

A Bizottsági tagok, valamint az országos küldöttgyűlési küldöttek megbízatásának határidő előtti megszűnése miatt megüresedett helyet, ennek a tisztségnek az első (következő) megválasztott bizottsági póttagja, pótküldöttje tölti be, a legközelebbi választásig. Bizottsági póttag, pótküldött hiányában a megüresedést követő Taggyűlésen kell – a hátralévő megbízási időre – új tagot, küldöttet választani.

A póttagok száma bizottságonként 2 fő, a pótküldöttek száma 2 fő. 

 1. Helyi csoportok

A területi kamara illetékességi területén térségi, vagy szakmai csoportot alakíthat minimum 5 tag, amennyiben ez a helyi, illetve ágazati érdekek képviseletét és a területi kamarai feladatok megoldását elősegíti. Amennyiben a helyi csoport létszáma 5 fő alá csökken, a helyi csoport megszűnik. A helyi csoport megalakulását, illetve megszűnését a Taggyűlés hagyja jóvá. A helyi csoport működését saját ügyrendjében szabályozza. 

 1. A VÁLASZTÁS SZABÁLYAI
  1.  A területi kamara Elnökévé, Alelnökévé, Elnökségi tagjává, bizottsági taggá, illetve küldötté a Taggyűlés csak a területi kamara tagját választhatja. 
  2.  Az elnöki, alelnöki, elnökségi, bizottsági tagok és küldöttek, illetve póttagok választását minimum 90 nappal megelőzően az Elnökség felkéri a Választási Jelölő Bizottságot, hogy az Alapszabály 3.9. pontjában foglaltaknak megfelelően a beérkezett jelölésekből állítsa össze a megválasztandó jelöltek listáját.

A Választási Jelölő Bizottság elérhetőségéről és a jelölés menetéről a Titkárság értesíti a tagságot.

A Választási Jelölő Bizottság a jelöltektől elfogadó nyilatkozatot és szakmai bemutatkozó anyagot kér, és ezek csatolásával készíti el a jelölt listát a Taggyűlés részére. 

 1.  A Taggyűlésen a jelölt listára további jelölt is felvehető, amennyiben azt a Taggyűlésen jelenlévő tagok többsége megszavazza. Ebben az esetben a jelöltnek szóban kell elfogadnia a jelölést és elmondania szakmai bemutatkozó anyagát. 
 2.  A területi kamarai tag egyidejűleg nem lehet az Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság tagja, továbbá az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, illetve munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei. 
 3. Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazatot elért jelöltek közötti választást új időpontban meg kell ismételni. 
 4.  A megválasztott tisztségviselő, bizottsági tag, küldött visszahívása kezdeményezhető, az őt megválasztó testület tagjai 10%-ának, vagy a Felügyelő Bizottság indoklással ellátott írásbeli javaslata alapján. A visszahívásról a kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül – titkos szavazással – az a testület dönt, amelyik az illetőt a tisztségre megválasztotta. 
 5. Az Elnök, az Alelnök, az Elnökség tagjainak megbízatása idő előtti megszűnése esetén, valamint a Bizottságok taglétszámának és a küldöttek számának az Alapszabályban meghatározott szám alá csökkenését követően az Elnökség 15 napon belül a 3.9. pontban megfogalmazott szabályok szerint – a következő rendes tisztújításig tartó időszakra – időközi választást tűz ki a megüresedett pozícióra. 
 6. A választás során leadott szavazatok megszámlálását – a Levezető Elnök által, a jelenlévő tagok közül javasolt, és a Taggyűlés által nyílt szavazás során egyszerű szótöbbséggel megválasztott – 3 fő szavazatszámláló végzi. A választási eredményeket a szavazatszámlálók maguk közül megválasztott Elnöke hirdeti ki. 
 7. A szavazatszámlálást a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. 
 8.  A TAGSÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  1.  A területi kamara tagjának jogait és kötelezettségeit, a tagfelvétel, illetve a kizárás kritériumait a Kamarai Törvényben és a hatályos jogszabályokban megfogalmazottak szerint alkalmazza az Alapszabály.
  2.  A területi kamara tagjai jogosultak hivatalos irataikon kamarai tagságuknak tényét, nyilvántartási számát feltüntetni.
  3.  A terveken, illetve a szakértői véleményeken a tervezői, illetve szakértői névjegyzéki nyilvántartási számot fel kell tüntetni.
  4. A tag kötelezettsége az országos küldöttgyűlés által meghatározott tagdíjat minden év március 31-ig a területi kamara részére megfizetni. 
 9. A TERÜLETI KAMARA GAZDÁLKODÁSA
  1.  A területi kamara az Elnökség által előkészített és az éves Taggyűlés által elfogadott költségvetés keretei között gazdálkodik.
  2.  Az éves költségvetés Taggyűlési elfogadását megelőzően a Taggyűlés szavaz a megelőző év költségvetési beszámolójának elfogadásáról. A beszámolóról történő szavazást meg kell, hogy előzze a Felügyelő Bizottság, illetve a területi kamara könyvvizsgálójának az előző évi gazdálkodást értékelő jelentése.
  3.  A területi kamara bevételei a tagdíjakból, eljárási díjakból, szolgáltatási díjakból, nyilvántartási díjakból és egyéb bevételekből állnak. A hatályos jogszabályok alapján meghatározott díjakat a területi kamara a többi területi kamarával egységesen alkalmazza.
  4.  A területi kamara a befizetett díjakról számlát bocsát ki.
  5.  A területi kamara az országos kamara részére az MMK alapszabálya, illetve az országos küldöttgyűlés által meghatározott mértékű díjhányadot fizet.
  6. A területi kamara céljai megvalósításának elősegítése érdekében a hatályos jogszabályok alapján – kiegészítő jelleggel – gazdasági tevékenységet végezhet. 
 10. ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYOK
  1.  A mérnöki tevékenység szakmai szabályait, illetve a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Szabályzatában foglaltakat szándékosan, vagy gondatlanul megszegő taggal szemben a Kamarai Törvényben és a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Szabályzatában előírt eljárást kell lefolytatni, szükség esetén az ott szereplő szankciókat kell alkalmazni.
  2.  A területi kamarához érkezett etikai-fegyelmi panaszokat az Etikai-Fegyelmi Bizottság jogosult kivizsgálni.
  3.  A területi kamara Elnökével, Alelnökével, Titkárával, Etikai-Fegyelmi Bizottság Elnökével és tagjaival szemben benyújtott panaszokat a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottsága által kijelölt kamara jogosult kivizsgálni.
    
 11. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, illetve munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.

 

 1. HATÁLYBALÉPTETÉS

Ezt az Alapszabályt a területi kamara 2014. március 27-i Taggyűlése elfogadta.

Rittenbacher Ödön
elnök